0342312Behavior of Domestic Animal
พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:004103LB4C103710    
อาจารย์: อาจารย์สุจิตรา ทิพย์ศรีราช
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1369110-3-7
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB3 ห้อง 3306
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ดนัย ทองธวัช
อาจารย์ปาริชาต ปุระมงคล
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB3 ห้อง 3306
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง รากฐานของพฤติกรรม ประเภทของพฤติกรรม พันธุศาสตร์และสรีรวิทยาของพฤติกรรม พฤติกรรมของสัตว์ชนิดต่างๆ ได้แก่ โค สุกร สัตว์ปีก แพะและแกะ เป็นต้น พฤติกรรมที่ผิดปกติของสัตว์เลี้ยง
เทคโนโลยีผลิตสัตว์ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:22/8/2562 10:15:46