0711201Computer Programming
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0711303, 0711303, 0711303, 0711403, 0711403
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-15:00520710C1511410    
อาจารย์: อาจารย์สุชาติ ทองรัมภากุล
สำรองให้:วิศวกรรมโยธา ปี 6 ขึ้นไป รุ่น 571 กลุ่ม 1111415-0-15
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 ตึก 04 ห้อง 4302
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวธนิศา หนูทวี
นายกิตติชัย ประเสริฐพรศรี
  02 อังคาร08:00-14:00520710C1501510   CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ณรงค์ ชัยสงเคราะห์
อาจารย์สุชาติ ทองรัมภากุล
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ แนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การอันตรกิริยา (Interaction) ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางวิศวกรรม
วิศวกรรมโยธา56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.243.10:17/9/2562 21:24:59