0621101Introduction to Food Science and Technology
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0622201, 0622201, 0622202, 0622202
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-10:00ศร.209ศร.C2091110    
อาจารย์: ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส
ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค
อาจารย์วิริยา นิตย์ธีรานนท์
ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์
นางสาวอนงค์นาฏ โสภณางกูร
นางจตุพร อรุณกมลศรี
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1362120-9-11
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.209
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วิริยา นิตย์ธีรานนท์
ผศ.ปราณี นิมิบุตร
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.209
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ปราณี นิมิบุตร
อาจารย์วิริยา นิตย์ธีรานนท์
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารต่อการพัฒนาประเทศ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมคุณภาพและระบบควบคุมคุณภาพ อุตสาหกรรมอาหารประเภทต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อ ไขมัน น้ำมัน นม ประมง ผักผลไม้ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
,วิทย์อาหาร60 BP
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:41:25