0342203Basic Skills in Animal Production Technology 2
ทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0342202 หรือ
0342202
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-12:001201ASC103710    
  พฤหัสบดี16:00-18:004103LB4C      
อาจารย์: อาจารย์วิวัฒน์ วรามิตร
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1369110-3-7
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เกี่ยวกับสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญและสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆ ที่น่าสนใจ ในด้านการจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์ การจัดการเลี้ยงดู การจัดการให้อาหาร และการผสมพันธุ์สัตว์
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:21:49