0341102Fishery Skills
ทักษะวิชาชีพทางประมง
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, ประมง
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร07:00-08:003106FBC3022810    
  อังคาร16:00-17:003106FBC      
  พุธ16:00-17:003106FBC      
อาจารย์: อาจารย์ยุพา บุญมี
อาจารย์วัชระ น้อยคงคา
อาจารย์นิภาพร จุฬารมย์
สำรองให้:ประมง ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1370330-2-28
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกทักษะพื้นฐานวิชาชีพประมง ทักษะการใช้ การปฏิบัติ และการซ่อมบำรุงเครื่องมือในกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำหรือด้านชีววิทยาประมง
ประมง 59(เทคอุต)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 11:24:07