0352313Industrial Instrumentation
เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-18:001404ENC3052510    
อาจารย์: อาจารย์ขวัญจิต ออกเวหา
สำรองให้:เทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 986130-5-25
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการใช้งานของเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ ที่ใช้งานอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดความดัน อุณหภูมิ ระดับของไหล ปริมาณอัตราไหลของของเหลว การเคลื่อนที่ของการสั่นสะเทือน ระบบทำงานระบบงานกล นิวแมติกส์และระบบทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การติดตั้งปรับแต่งและการบำรุงรักษาอุปกรณ์
ไฟฟ้า 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.236.170.48:16/9/2562 1:06:49