0352310Programmable Logic Control Systems
ระบบควบคุมแบบตรรกะ
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-18:001408ENC3052510    
อาจารย์: อาจารย์ดนัย ทองธวัช
สำรองให้:เทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 986130-5-25
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พฤหัสบดี13:00-18:001408ENC5064410    
อาจารย์: อาจารย์ดนัย ทองธวัช
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
อุปกรณ์ตรวจวัดในกระบวนการควบคุมแบบลำดับไดอะแกรมของรีเลย์ เครื่องมือควบคุมแบบตรรกะที่สามารถโปรแกรมการทำงานคำสั่งและภาษาที่ใช้เครื่องควบคุม การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หลักการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ ความเหมาะสมของการทำงานในแบบตรรกะ
ไฟฟ้า 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:20/9/2562 23:54:38