0352306Power Electronics
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 0352307, CO 0352307, CO 0352307, CO 0352307
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:001402ENC102810    
อาจารย์: ผศ.ประหยัด กองสุข
สำรองให้:เทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 10600
เทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 10634
10-1-9
10-1-9
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB3 ห้อง 3304
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ประหยัด กองสุข
อาจารย์ยิ่งยศ ทิพย์ศรีราช
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB3 ห้อง 3304
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 จันทร์09:00-12:001402ENC106410    
อาจารย์: ผศ.ประหยัด กองสุข
สำรองให้:เทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 986210-6-4
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB3 ห้อง 3304
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ประหยัด กองสุข
อาจารย์ยิ่งยศ ทิพย์ศรีราช
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB3 ห้อง 3304
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
คุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง คุณลักษณะแกนเหล็กชนิดพิเศษ วงจรเรียงกระแส วงจรอินเวอร์เตอร์ วงจรชอปเปอร์ วงจรควบคุมเฟส วงจรไซโครคอนเวอร์เตอร์ วงจรจุดชนวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง หลักการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ไฟฟ้า 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:21/9/2562 11:45:36