0352303Electrical Machines 1
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0352304, 0352304
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:001403ENC3082210    
อาจารย์: อาจารย์สมศักดิ์ ภาณุสุวัฒน์
สำรองให้:เทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 986130-5-25
สอบกลางภาค: 7 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB5 ห้อง 5102
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.วรัญญา โนนม่วง
อาจารย์ดนัย ทองธวัช
อาจารย์จิรวัฒน์ ณ พัทลุง
อาจารย์วัชนะชัย จูมผา
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB5 ห้อง 5102
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
แหล่งกำเนิดพลังงาน วงจรแม่เหล็ก หลักการแม่เหล็กไฟฟ้าและการเปลี่ยนพลังงานกลไฟฟ้าพลังงานและพลังงานร่วม ทฤษฎีและการวิเคราะห์หม้อแปลงไฟฟ้าหนึ่งเฟสและสามเฟส หลักการและการวิเคราะห์เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง การเริ่มหมุนและการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ไฟฟ้า 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.175.38:21/9/2562 17:59:40