0352302Electric Circuits Laboratory
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CO 0352301 หรือ
CO 0352301 หรือ
CON 0352301 หรือ
CON 0352301 หรือ
CO 0352301
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 0352301
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-12:001408ENC3052510    
อาจารย์: อาจารย์วุฒิไกร จันทร์ขามเรียน
สำรองให้:เทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 986130-5-25
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พฤหัสบดี09:00-12:001408ENC55010    
อาจารย์: อาจารย์วุฒิไกร จันทร์ขามเรียน
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้น การวิเคราะห์วงจรข่ายโดยใช้ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรในสภาวะชั่วครู่ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับในสถานะอยู่ตัว กำลังไฟฟ้าและการปรับปรุงตัวประกอบกำลัง วงจรเรโซแนนซ์ วงจรไฟฟ้าสามเฟส
ไฟฟ้า 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:19/9/2562 7:02:41