0352301Electric Circuits 2
วงจรไฟฟ้า 2
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0352206 หรือ
0352206 หรือ
0352206 หรือ
0352206 หรือ
0352206 หรือ
0352206 หรือ
0352206 หรือ
0352206 หรือ
0352206
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 0352302, CO 0352302, CO 0352302
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-16:001405ENC3052510    
อาจารย์: อาจารย์วุฒิไกร จันทร์ขามเรียน
สำรองให้:เทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 986130-5-25
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1096
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วุฒิไกร จันทร์ขามเรียน
อาจารย์ดนัย ทองธวัช
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1096
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 ศุกร์13:00-16:001405ENC1511410    
อาจารย์: อาจารย์วุฒิไกร จันทร์ขามเรียน
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1096
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วุฒิไกร จันทร์ขามเรียน
อาจารย์ดนัย ทองธวัช
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1096
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
วงจรอันดับ 1 วงจรอันดับ 2 และผลตอบสนองต่อสัญญาณต่าง ๆ การวิเคราะห์วงจรข่าย สองพอร์ตแบบต่าง ๆ ความถี่เชิงซ้อน ความสัมพันธ์ของผลตอบสนองเชิงเวลากับความถี่เชิงซ้อนคุณลักษณะและการทอปโปโลยีของวงจรข่าย การวิเคราะห์วงจรข่ายแบบโนด ลูป และคัตเซท สมการสภาวะของวงจรข่าย ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต์เพื่อวิเคราะห์วงจรข่ายตามทฤษฎีวงจรแบบต่าง ๆ
ไฟฟ้า 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:21/9/2562 11:48:26