0352205Electrical Instruments and Measurements Laboratory
ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CON 0352204 หรือ
CON 0352204 หรือ
CO 0352204 หรือ
CO 0352204 หรือ
CON 0352204 หรือ
CON 0352204 หรือ
CO 0352204 หรือ
CO 0352204
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 0352204
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:001404ENC108210    
อาจารย์: อาจารย์ดนัย ทองธวัช
สำรองให้: ทุกชั้นปี10-8-2
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การวัดค่าความผิดพลาด การวัดกระแส แรงดันและค่ากำลังไฟฟ้า ดีซีและเอซีบริด์จ การวัดค่าอิมพีแดนซ์ที่ความถี่ตํ่าและสูง การคำนวณหาค่าตำแหน่งของสายไฟฟ้าที่จุดลัดวงจรหรือ ต่อลงดิน ออสซิลโลสโคปและเครื่องกำเนิดสัญญาณ
ไฟฟ้า 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:16/9/2562 18:10:11