0352204Electrical Instruments and Measurements
เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CON 0352205
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 0352205, CON 0352205, CON 0352205, CON 0352205
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:001404ENC51410    
อาจารย์: อาจารย์ดนัย ทองธวัช
สำรองให้: ทุกชั้นปี5-1-4
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB4 ห้อง 4202
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ศราวุธ จันทร์กลาง
อาจารย์อัญชณา คุ้มญาติ
อาจารย์ร้อยทิศ ญาติเจริญ
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB4 ห้อง 4202
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การวัดค่าความผิดพลาด หน่วย การวัดมาตรฐาน สัญลักษณ์ การชีลด์ ความปลอดภัยและความเที่ยงของการวัดกระแส แรงดันและค่ากำลังไฟฟ้า ดีซีและเอซีบริจด์ หม้อแปลงที่ใช้ในเครื่องมือ การวัดค่าอิมพีแดนซ์ที่ความถี่ต่ำและสูง การคำนวณค่าตำแหน่งของสายไฟฟ้าที่จุดลัดวงจรหรือต่อลงดิน ตัวเปลี่ยนสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิทัลและดิจิทัลเป็นอะนาลอกเครื่องมือวัดซึ่งใช้เทคนิคทางดิจิทัล อัตราส่วนของสัญญาณรบกวน ออสซิลโลสโคปและเครื่องกำเนิดสัญญาณ
ไฟฟ้า 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 7:10:31