0352202Electrical Engineering Mathematics
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109 หรือ
0601109
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-12:001401ENC2016410    
อาจารย์: ผศ.สมยศ สันติมาลัย
สำรองให้:เทคโนโลยีไฟฟ้า ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 986220-16-4
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีและการนำมาใช้งานของตัวแปรเชิงซ้อน ทฤษฎีและการนำมาใช้งานของการวิเคราะห์เวกเตอร์ ทฤษฎีอนุกรมฟูเรียร์และการนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปคลื่นไฟฟ้า ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม ทฤษฎีของลาปลาซทรานส์ฟอร์มและการนำมาใช้วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
ไฟฟ้า 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.194.83:20/9/2562 12:24:45