0351304Engineering Economics
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-12:001308ENC3052510    
อาจารย์: นายอนินท์ มีมนต์
สำรองให้:เทคโนโลยีอุตสาหการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 993130-5-25
สอบกลางภาค: 7 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1041
อาจารย์คุมสอบ: ดร.รตบงกช แสนจุ้ม
อาจารย์คมสันต์ สุป้อง
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1041
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 ศุกร์09:00-12:001308ENC51410    
อาจารย์: นายอนินท์ มีมนต์
สอบกลางภาค: 7 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1041
อาจารย์คุมสอบ: ดร.รตบงกช แสนจุ้ม
อาจารย์คมสันต์ สุป้อง
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1041
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี การคิดดอกเบี้ย การคิดค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์งบลงทุนและความคุ้มค่าในการลงทุน การเปรียบเทียบทางเลือกในการลงทุน จุดคุ้นทุน การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงในงานวิศวกรรม ความล้มเหลวของตลาดและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐเพื่อการตัดสินใจในงานวิศวกรรม
อุตสาหการ 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.47.43:20/9/2562 10:21:05