0351303Computer for Industrial Technology
คอมพิวเตอร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหการ
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีอุตสาหการ
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-12:001310ENC3052510    
อาจารย์: นายอนินท์ มีมนต์
สำรองให้:เทคโนโลยีอุตสาหการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 993130-5-25
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน การพยากรณ์ยอดขาย การตัดสินใจ การบริหารพัสดุคงคลัง การวางแผนการผลิต การวางแผนความต้องการวัสดุ การควบคุมคุณภาพ การบำรุงรักษาเครื่องจักรการจัดลำดับการผลิต และการจำลองสถานการณ์
อุตสาหการ 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 2:18:17