0351302Quality Control
การควบคุมคุณภาพ
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-12:001302ENC3052510    
อาจารย์: อาจารย์วัชนะชัย จูมผา
สำรองให้:เทคโนโลยีอุตสาหการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 993130-5-25
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1102
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการควบคุมคุณภาพ เครื่องมือปรับปรุงคุณภาพ 7 อย่าง (QC 7 TOOLS) การสร้างแผนภูมิควบคุม (Control Chart) แผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ กิจกรรมกลุ่มย่อย (QCC) ต้นทุนคุณภาพ การควบคุมเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบ การประเมินความสามารถของกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ความสามารถของระบบการวัด เทคนิคการควบคุมคุณภาพสมัยใหม่ โครงสร้างของหน่วยงานควบคุมคุณภาพ การจัดการคุณภาพ และกรณีศึกษา
อุตสาหการ 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.237.76.91:15/9/2562 23:44:57