0352103Fundamentals ofElectrical Engineering
หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 0352104, CO 0352104, CO 0352104, CO 0352104, CO 0352104, CO 0352104, CO 0352104, CO 0352104
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:001406ENC108210    
อาจารย์: อาจารย์ดนัย ทองธวัช
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB5 ห้อง 5202
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ชาติชาย ไชยช่วย
อาจารย์ชาญณรงค์ ชูสุย
อาจารย์พัชรา บำรุง
อาจารย์ฐิติ หมอรักษา
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB5 ห้อง 5202
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีของวงจรไฟฟ้า ทั้งวงจรกระแสตรงและกระแสสลับ แรงต่ำที่ใช้ในการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักการทำงานของอุปกรณ์ตัดตอนกระแสไฟฟ้า การเขียนแบบไฟฟ้าเบื้องต้น โครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเบื้องต้นทั้งชนิดที่อยู่กับที่และชนิดหมุน การทำงานของวงจรควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหการ 56,ไฟฟ้า 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:22/9/2562 11:39:52