0351202Applied Mechanics
กลศาสตร์ประยุกต์
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:001303ENC51410    
อาจารย์: อาจารย์สมมารถ ศรีประเทือง
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ตัวเลขนัยสำคัญ ระบบของแรงและการสมดุล แผนภาพวัตถุอิสระ จุดศูนย์ถ่วง แรงกระจาย การเคลื่อนที่และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การหมุนของวัตถุเกร็ง งานและพลังงาน ความยึดหยุ่นสถิตศาสตร์และพลศาสตร์ของของไหล
อุตสาหการ 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.194.83:20/9/2562 12:49:57