0353404Machine Tool Structural Analysis
การวิเคราะห์โครงสร้างเครื่องจักรกล
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีเครื่องกล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:001310ENC54110    
อาจารย์: ผศ.ไกรสร รวยป้อม
สำรองให้:เทคโนโลยีเครื่องกล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 99335-4-1
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการออกแบบและการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสถิติศาสตร์ พลศาสตร์และความร้อน ของโครงสร้างของเครื่องจักรกลและองค์ประกอบของโครงสร้าง
เครื่องกล 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:21/9/2562 22:14:30