0353303Control System Technology
เทคโนโลยีการควบคุมระบบ
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีเครื่องกล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:001408ENC54110    
อาจารย์: นายวรพล ชินสถิต
อาจารย์ชาคริต วินิจธรรม
สำรองให้:เทคโนโลยีเครื่องกล ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 99215-4-1
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ การทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับระยะและวิธี การควบคุม การประยุกต์หลักการทฤษฎี การควบคุมมาใช้กับกระบวนการผลิต หลักการ การควบคุมของไหล แรงกด การคุมรักษาระดับและการควบคุมอุณหภูมิ วิธีการบำรุงรักษาและปรับแต่งเซนเซอร์ การออกแบบระบบขับในกลไกของอุปกรณ์ตรวจจับระยะวิธีการใช้ โปรแกรมแบบตรรกะควบคุม หลักการเขียนโปรแกรมควบคุม การประยุกต์ไมโครโปรเซสเซอร์เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ
เครื่องกล 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.254.12:22/9/2562 0:30:28