0353203Engineering Mechanics
กลศาสตร์วิศวกรรม
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีเครื่องกล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0604105 และ 0604106 หรือ
0604105 และ 0604106
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:001204ENC105510    
อาจารย์: อาจารย์ชาญณรงค์ ชูสุย
สำรองให้: ทุกชั้นปี10-5-5
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ระบบแรง การรวมและแยกแรงการสมดุลของแรงแรงเสียดทานโครงสร้างแบบถัก จุดศูนย์กลางและจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ โมเมนต์ความเฉื่อยและงานเสมือน
เครื่องกล 56,ไฟฟ้า 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:21/9/2562 22:46:49