0805307Information Technology for Tourism and Hospitality
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, การท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-12:00LAB 301C3027310    
อาจารย์: อาจารย์รัสรินทร์ พัฒนเมธีวิชญ์
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9962
ทุกชั้นปี
30-26-4
30-1-29
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 585
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วิภา ธนานันท์
อาจารย์ดลฤดี ศรีมันตะ
  02 อังคาร08:00-12:00LAB 301C3026410    
อาจารย์: อาจารย์รัสรินทร์ พัฒนเมธีวิชญ์
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 996230-26-4
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 587
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วัชรี จันทร์หอม
Mr.Harlim Mahinay De la Mance
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การนำระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรมมาใช้ในการจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันเวลา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดทำสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:21/9/2562 22:24:53