0408206Advertising Design
การออกแบบโฆษณา
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-12:0096209C3534110    
อาจารย์: นางสาวศนียา พันธ์ศรี
สำรองให้:เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1002035-34-1
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 236
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวเสาวณีย์ จำรัมย์
อาจารย์วสันต์ รัตนากร
คำอธิบายรายวิชา
หลักการ ทฤษฎี แนวคิด ศิลปะในการออกแบบทั้งภาพและการจัดข้อความโฆษณา สำหรับสื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ
เทคโนโลยีการโฆษณาฯ56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:17:44