0631402Bakery Products
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00161116C109110    
  จันทร์14:00-17:00161216L      
อาจารย์: นางสาวอนงค์นาฏ โสภณางกูร
อาจารย์ปภากร ศรีสอน
สำรองให้: ทุกชั้นปี10-9-1
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.204
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวอนงค์นาฏ โสภณางกูร
ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
คุณสมบัติและองค์ประกอบของวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ กรรมวิธีการผลิต การออกแบบและตกแต่ง การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ สาเหตุการเสื่อมเสีย การเก็บรักษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การคำนวณต้นทุน
อุตสาหกรรมอาหารฯ59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.179.0:22/8/2562 14:47:41