0032002Pet Value
คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
สังกัดศึกษาทั่วไป, กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:004103LB4C128410    
อาจารย์: อาจารย์นฤมล เวชกูล
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13687
เทคโนโลยีการเกษตร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13688
ประมง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13172
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13191
เทคโนโลยีเครื่องกล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13171
วิศวกรรมอุตสาหการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13685
6-6-0
7-0-7
10-0-10
13-0-13
4-2-2
7-0-7
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB4 ห้อง 4201
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.วรพิศ พัฒนพานิช
อาจารย์วิวัฒน์ วรามิตร
อาจารย์นฤมล เวชกูล
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB4 ห้อง 4201
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พุธ09:00-12:004103LB4C44010    
อาจารย์: อาจารย์นฤมล เวชกูล
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 136913-3-0
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB4 ห้อง 4201
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.วรพิศ พัฒนพานิช
อาจารย์วิวัฒน์ วรามิตร
อาจารย์นฤมล เวชกูล
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB4 ห้อง 4201
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยง คุณค่าของสัตว์เลี้ยง ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง ศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง โรคของสัตว์เลี้ยงสู่คน การเลือก และดูแลสัตว์เลี้ยงให้เหมาะสม
ศึกษาทั่วไป59,พืชศาสตร์59 (เทคอุต),ประมง 59(เทคอุต),วิทย์อาหาร เทคอุต 60, วิทย์อาหาร 60 BP,ผลิตสัตว์ 60 (เทคโนอุต),ชีวภาพ 59 (เทคโนอุต), วิศวกรรมไฟฟ้า 61 (เทคโนอุต),เทคโนการเกษตร 60 (เทคโนอุต),วิศวกรรมอุตสาหการ 61,เศรษฐศาสตร์ 60 (มนุษย์),เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 61,สัตวแพทย์ 60, อุตสาหกรรมอาหาร 60,วิศวกรรมเกษตร 61,การจัดการ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:22/8/2562 9:46:41