0031002Mathematics and Statistics in Daily Life
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
สังกัดศึกษาทั่วไป, กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00ศร.211ศร.C4034610    
  พุธ10:00-12:00ศร.211ศร.L      
อาจารย์: อาจารย์ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ
อาจารย์สินทรัพย์ นับเพชรพลอย
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1363440-34-6
สอบกลางภาค: 7 ส.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.407
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ศรีมา แจ้คำ
อาจารย์ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ
อาจารย์สินทรัพย์ นับเพชรพลอย
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.407
อาจารย์คุมสอบ: ดร.นันทพร พึ่งสังวร
อาจารย์ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ
อาจารย์สินทรัพย์ นับเพชรพลอย
  02 พุธ08:00-10:00ศร.208ศร.C44261810    
  พุธ10:00-12:00ศร.208ศร.L      
อาจารย์: อาจารย์ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ
อาจารย์สินทรัพย์ นับเพชรพลอย
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13634
ชั้นปี 2
ชั้นปี 3
40-25-15
2-1-1
2-0-2
สอบกลางภาค: 7 ส.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.407
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ศรีมา แจ้คำ
อาจารย์ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ
อาจารย์สินทรัพย์ นับเพชรพลอย
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.407
อาจารย์คุมสอบ: ดร.นันทพร พึ่งสังวร
อาจารย์ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ
อาจารย์สินทรัพย์ นับเพชรพลอย
  03 พฤหัสบดี08:00-10:00ศร.211ศร.C1815310    
  พฤหัสบดี10:00-12:00ศร.211ศร.L      
อาจารย์: อาจารย์ปวีณา แตงจวง
อาจารย์ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ
สำรองให้:การบริหารธุรกิจเกษตร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1363915-13-2
สอบกลางภาค: 7 ส.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.407
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สินทรัพย์ นับเพชรพลอย
อาจารย์ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ
อาจารย์ศรีมา แจ้คำ
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.407
อาจารย์คุมสอบ: ดร.นันทพร พึ่งสังวร
อาจารย์สินทรัพย์ นับเพชรพลอย
อาจารย์ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ
  04 พฤหัสบดี08:00-10:00ศร.210ศร.C4004010    
  พฤหัสบดี10:00-12:00ศร.210ศร.L      
อาจารย์: อาจารย์ปวีณา แตงจวง
อาจารย์ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1362940-0-40
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
  01 อังคาร12:00-16:0097309C4093110    
อาจารย์: อาจารย์รัฐ บุรีรัตน์
สำรองให้:เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1366640-9-31
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 01 ห้อง 141
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สาโรช หว่างนุ่ม
อาจารย์สุทธิรักส์ ศุขเกษม
  02 อังคาร12:00-16:0097309C33010    
อาจารย์: อาจารย์รัฐ บุรีรัตน์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13005
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13037
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13038
3-0-3
3-1-2
3-2-1
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 01 ห้อง 141
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุทธิรักส์ ศุขเกษม
อาจารย์สาโรช หว่างนุ่ม
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 พุธ08:00-12:005303LB5C1211110    
อาจารย์: ดร.บุราณี ระเบียบ
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13687
เทคโนโลยีการเกษตร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13688
ประมง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13172
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13191
เทคโนโลยีเครื่องกล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13171
วิศวกรรมอุตสาหการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13685
6-0-6
7-3-4
10-8-2
13-0-13
4-0-4
5-0-5
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB4 ห้อง 4201
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วิวัฒน์ วรามิตร
ผศ.วรพิศ พัฒนพานิช
อาจารย์นฤมล เวชกูล
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พุธ08:00-12:005303LB5C20210    
อาจารย์: ดร.บุราณี ระเบียบ
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 136912-0-2
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-17:00430404C4033710    
อาจารย์: อาจารย์จีรศักดิ์ ดีสะเมาะ
อาจารย์ณรงค์ ชัยสงเคราะห์
สำรองให้:วิศวกรรมโยธา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1371335-33-2
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 พุธ13:00-17:00450304C1511410    
อาจารย์: อาจารย์มนูญ จิตรสำเริง
สำรองให้:วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1321815-1-14
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้กับชีวิตประจำวัน การวัดและหน่วยการวัด พื้นที่และปริมาตร อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การใช้สถิติสำหรับอธิบายเหตุและผลของปรากฏการณ์ต่างๆ การอธิบายปรากฏการณ์ที่ไม่แน่นอนด้วยความน่าจะเป็น ระเบียบวิธีสถิติขั้นพื้นฐาน การใช้ซอฟท์แวร์ประยุกต์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การใช้ประโยชน์จากข้อสรุปที่ได้จากระเบียบวิธีทางสถิติ
ศึกษาทั่วไป59,พืชศาสตร์59(เทคอุต),วิทย์อาหาร 60 BP, วิศวกรรมโยธา 61, ผลิตสัตว์60 (เทคโนอุต),ชีวภาพ 59 (เทคโนอุต),เทคโนการเกษตร 60 (เทคโนอุต),เศรษฐศาสตร์ 60 (มนุษย์),เทคดนโลยีสื่อสารมวลชน 61,สัตวแพทย์ 60,เกษตรกลวิธาน 60, วิทย์อาหาร เทคอุต 60,วิศวกรรมเกษตร 61, ประมง 59 (เทคอุต),การจัดการ 60,สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:30:45