0633301Principles of Food Catering
หลักการจัดและบริการอาหาร
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-11:00161116C108210    
  อังคาร14:00-17:00161316L      
อาจารย์: อาจารย์ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย
สำรองให้:อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 979610-8-2
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการ ประเภทและรูปแบบของการให้บริการอาหาร รูปแบบการจัดโต๊ะอาหารแบบต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดโต๊ะอาหาร การออกแบบ การวางแผนและการจัดทำรายการอาหาร ปริมาณการเสิร์ฟและคุณค่าทางโภชนาการ การตั้งราคาขาย การควบคุมต้นทุนการผลิตอาหารและการจัดบริการ มารยาท การปฏิบัติในการต้อนรับและการบริการ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการบริการ
อุตสาหกรรมอาหารฯ59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.238.189.171:25/8/2562 13:44:08