0631301Food Manufacturing
การผลิตอาหารอุตสาหกรรม
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0631203
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ10:00-12:00161116C108210    
  พุธ14:00-17:00161116L      
อาจารย์: อาจารย์พัชนี บุญธกานนท์
รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์.
อาจารย์ปภากร ศรีสอน
สำรองให้:อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 979610-8-2
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.205
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ปภากร ศรีสอน
ผศ.สมชาย พุยศิริ
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของอุตสาหกรรมอาหาร กระบวนการผลิตอาหารประเภทต่าง ๆ นมและผลิตภัณฑ์นม ไข่และผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ น้ำมันไขมันและผลิตภัณฑ์ ผักและผลไม้และผลิตภัณฑ์ ธัญชาติและผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ลูกกวาดและช็อกโกแลต อาหารหมัก บรรจุภัณฑ์อาหาร การเก็บรักษาอาหาร การบำบัดน้ำเสีย
อุตสาหกรรมอาหารฯ59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.179.0:22/8/2562 14:42:43