0631201Principle of Nutrition
หลักโภชนศาสตร์
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00161116C33010    
อาจารย์: อาจารย์ปภากร ศรีสอน
สำรองให้:อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 130853-3-0
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.204
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เบญจมาศ วงศ์สาลี
อาจารย์ราชันย์ อัพภัยชา
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.204
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ปภากร ศรีสอน
อาจารย์ราชันย์ อัพภัยชา
อาจารย์เบญจมาศ วงศ์สาลี
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของโภชนศาสตร์ พฤติกรรมการกินอาหาร การจำแนกอาหารและสารอาหาร ระบบย่อยอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ ปัญหาโภชนาการในประเทศไทยที่มีผลต่อสุขภาพของชุมชน
อุตสาหกรรมอาหารฯ59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 11:17:28