0406314Data Mining
การทำเหมืองข้อมูล
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-11:0095209C25111410    
อาจารย์: อาจารย์อรวรรณ ชุณหปราณ
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 996625-11-14
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 451
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการทำเหมืองข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล การค้นพบความรู้ด้วยกฎความสัมพันธ์ การสร้างโมเดลจำแนกประเภท การเรียนรู้โดยตัวอย่าง การจัดกลุ่ม การวัดประสิทธิภาพของตัวจำแนกประเภท การพัฒนาการทำเหมืองข้อมูล
สารสนเทศบริหาร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.13.39:20/8/2562 5:32:39