0406209Computer Network 1
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0406210, 0406318, 0406320, 0406321
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-12:0094109C40142610    
อาจารย์: อาจารย์พนา จันทิวาสน์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313940-14-26
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 01 ห้อง 141
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สาโรช หว่างนุ่ม
อาจารย์สุทธิรักส์ ศุขเกษม
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 อังคาร08:00-12:0094109C43110    
อาจารย์: อาจารย์พนา จันทิวาสน์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 137224-3-1
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 01 ห้อง 141
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สาโรช หว่างนุ่ม
อาจารย์สุทธิรักส์ ศุขเกษม
คำอธิบายรายวิชา
ภาพรวมของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบเครือข่าย การสื่อสารข้อมูลแบบอนาล็อกและดิจิทัล การรวมส่งสัญญาณ ระบบการสื่อสารแบบมีสายและไร้สาย โทโปโลยีแบบต่างๆ แบบอ้างอิงโอเอสไอ แบบอ้างอิงทีซีพี/ไอพี หลักการพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูลดิจิทัลผ่านตัวกลางต่างๆ ทั้งมีสายและไร้สาย หลักการทำงานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง ไอพีแอดเดรสเวอร์ชั่น 4 และการทำซับเน็ต ไอพีแอดเดรสเวอร์ชั่น 6 การฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสายและไร้สาย
สารสนเทศบริหาร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:31:04