0406205Database System
ระบบฐานข้อมูล
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0406311, 0406312, 0406313
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-17:0095309C40142610    
อาจารย์: อาจารย์สุวนีย์ กุลกรินีธรรม
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313940-14-26
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 233
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุวนีย์ กุลกรินีธรรม
ผศ.สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย
คำอธิบายรายวิชา
หลักการเบื้องต้นของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล ชนิดฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูลแบบเชิงชั้น แบบเครือข่าย แบบเชิงสัมพันธ์ แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี ตาราง คีย์ กฎบูรณภาพ พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ พจนานุกรมข้อมูล ฟังก์ชันการขึ้นตรงต่อกันของข้อมูล การปรับข้อมูลในรูปแบบบรรทัดฐาน ภาษาสำหรับจัดการฐานข้อมูล การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง วงจรการพัฒนาฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูลเบื้องต้น
สารสนเทศบริหาร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:48:14