0406302Management Information System
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี15:00-18:0095309C40211910    
อาจารย์: อาจารย์เสาวคนธ์ หนูขาว
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9964
ทุกชั้นปี
40-20-20
40-1-39
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 01 ห้อง 141
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุทธิรักส์ ศุขเกษม
อาจารย์ธนพล พึ่งตัวเอง
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พฤหัสบดี15:00-18:0095309C43110    
อาจารย์: อาจารย์เสาวคนธ์ หนูขาว
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 137224-3-1
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 01 ห้อง 141
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุทธิรักส์ ศุขเกษม
อาจารย์ธนพล พึ่งตัวเอง
คำอธิบายรายวิชา
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ แนวคิดระบบสารสนเทศและการจัดการ ระบบสารสนเทศตามลักษณะที่สนับสนุนการทำงาน ระบบสารสนเทศระดับองค์กร การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ วิทยาการบริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การได้มาซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ หลักการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ แนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและประเด็นทางสังคม
สารสนเทศบริหาร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:35:03