0406201Statistics for Information Technology
สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:00-15:0097209C40152510    
อาจารย์: อาจารย์รัฐ บุรีรัตน์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13139
ทุกชั้นปี
40-14-26
40-1-39
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 01 ห้อง 142
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วิทยา เจียมธีระนาถ
ดร.สุนทรวาสิทถ์ คุมมานนท์
คำอธิบายรายวิชา
ระเบียบวิธีการทางสถิติ การนำเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการวัดการกระจาย การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงแบบทวินาม การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้งานกับข้อมูลและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศบริหาร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:35:27