0507221English Reading Comprehension
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0507222
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00ศร.314ศร.C3129210    
อาจารย์: อาจารย์สุนิจ ผลภักดี
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13091
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13091
30-29-1
30-0-30
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 อังคาร09:00-12:00ศร.312ศร.C3027310    
อาจารย์: อาจารย์สุนิจ ผลภักดี
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
เทคนิคการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านให้เกิดความเข้าใจ การเดาความหมายของคำศัพท์หรือประโยคจากบริบท การจับประเด็นสำคัญและรายละเอียดจากบทอ่านที่คัดสรร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.171.146.16:16/9/2562 5:19:01