0405313Dynamic Web Programming
การเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204 หรือ
0405204
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 0405325, CO 0405325, CO 0405325, CO 0405325, CO 0405325
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-17:00C103C3026410    
อาจารย์: อาจารย์มณีรัตน์ ภารนันท์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1312630-26-4
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 245
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย
อาจารย์สุวนีย์ กุลกรินีธรรม
  02 ศุกร์08:00-12:00C103C30201010    
อาจารย์: อาจารย์มณีรัตน์ ภารนันท์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1312630-20-10
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 246
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์มณีรัตน์ ภารนันท์
อาจารย์ธนพล พึ่งตัวเอง
คำอธิบายรายวิชา
ภาษามาตรฐานของเว็บ การเขียนโปรแกรมเว็บให้สามารถทำงานแบบพลวัติ สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชั่น การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ กลไกคุกกี้และการสร้างเว็บที่เก็บสถานะ การสร้างเว็บแบบสแตติกและไดนามิก การสร้างโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย การโปรแกรมฝั่งลูกข่าย ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อคำนึงถึงด้านความมั่นคงของระบบงาน ภาษาสคริปต์ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บ
ระบบสารสนเทศ-บริหาร58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:09:20