0405312Object-Oriented Programming
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0405101 หรือ
0405101 หรือ
0405101 หรือ
0405101 หรือ
0405101 หรือ
0405101 หรือ
0405101 หรือ
0405101 หรือ
0405101 หรือ
0405101 หรือ
0405101 หรือ
0405101 หรือ
0405101 หรือ
0405101 หรือ
0405101 หรือ
0405101 หรือ
0405101 หรือ
0405101 หรือ
0405101 หรือ
0405101 หรือ
0405101 หรือ
0405101 หรือ
0405101 หรือ
0405101
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 0405329, CO 0405329
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ12:00-16:00C8/103C40261410    
อาจารย์: อาจารย์สุทธิรักส์ ศุขเขษม
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1312640-26-14
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 597
อาจารย์คุมสอบ: ดร.ฐิติพร สังขรัตน์
ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุล
  02 พฤหัสบดี08:00-12:00C8/103C40202010    
อาจารย์: อาจารย์สุทธิรักส์ ศุขเขษม
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1312640-20-20
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 06 ห้อง 6402
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุชาดา ท้าวลอม
อาจารย์ณชภัทร พิชญมหุตม์
คำอธิบายรายวิชา
วัตถุแนวคิดเชิงวัตถุ คลาส ออบเจ็กต์ การซ่อนสารสนเทศ การห่อหุ้ม ความสามารถในการสร้างตัวแทน กรรมวิธีการถ่ายทอดคุณสมบัติ ภาวะที่มีหลายรูปแบบ คลาสไดอะแกรมและภาษาสัญลักษณ์ที่ใช้ในการอธิบายโมเดลและการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุ
ระบบสารสนเทศ-บริหาร58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:46:43