0405208Information Technology for Organization
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0405103 หรือ
0405103 หรือ
0405103 หรือ
0405103 หรือ
0405103 หรือ
0405103 หรือ
0405103 หรือ
0405103 หรือ
0405103 หรือ
0405103 หรือ
0405103 หรือ
0405103 หรือ
0405103 หรือ
0405103
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล4004010   CLOSED 
อาจารย์:
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1312640-0-40
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 ไม่มีข้อมูล4004010   CLOSED 
อาจารย์:
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1312640-0-40
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 563
อาจารย์คุมสอบ:
  03 พุธ13:00-16:00C603C40221810    
อาจารย์: อาจารย์กุลธิดา มะลิซ้อน
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1365840-22-18
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 244
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.จีรภา เพชรวัฒนานนท์
อาจารย์สมถวิล ชัยดำรงค์โรจน์
  04 อังคาร08:00-11:00C603C40202010    
อาจารย์: อาจารย์กุลธิดา มะลิซ้อน
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1365840-20-20
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 223
อาจารย์คุมสอบ: รศ.ไพทูล สีใส
อาจารย์รัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ
 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:001062SCC3052510    
อาจารย์: อาจารย์พิศาล ทองนพคุณ
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 995130-5-25
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พุธ09:00-12:001062SCC22010    
อาจารย์: อาจารย์พิศาล ทองนพคุณ
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มคุณภาพและผลผลิต เพื่อสร้างคุณค่าและความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศระดับบุคคล ระดับทีมงาน และระดับองค์กร เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายเว็บ
ระบบสารสนเทศ-บริหาร58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:16:53