0405104Information Technology Infrastructure
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-16:00C403C40231710    
อาจารย์: อาจารย์ทิพวรรณ มีพึ่ง
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1365840-23-17
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 223
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เสาวคนธ์ หนูขาว
นายธัญเทพ ตันหยงทอง
  02 ศุกร์08:00-11:00C403C40202010    
อาจารย์: อาจารย์ทิพวรรณ มีพึ่ง
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1365840-20-20
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 01 ห้อง 143
อาจารย์คุมสอบ: รศ.พัชรี ชยากรโศภิต
ผศ.นวลละออ อานามวัฒน์
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 ไม่มีข้อมูล4004010   CLOSED 
อาจารย์:
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1366240-0-40
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:001063SCC3042610    
อาจารย์: อาจารย์คณภร ควรรติกุล
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1370730-4-26
สอบกลางภาค: 7 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB3 ห้อง 3204
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.กรรณิการ์ เจริญสุข
ดร.กมลภัสสร์ มั่นศิลป์
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก SC ห้อง 1081
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.พรสิณี ดาราพงษ์
อาจารย์นิภาพร จุฬารมย์
คำอธิบายรายวิชา
การนำเสนอภาพรวมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ระบบประมวลผล สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศขององค์กร โครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ-บริหาร58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:00:04