0405101Computer Programming 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0405102, 0405102, 0405102, 0405102, 0405102, 0405102, 0405102, 0405102, 0405102, 0405102, 0405102, CO 0405116, CO 0405116, CO 0405116, CO 0405116, CO 0405116, 0405204, 0405204, 0405204, 0405204, 0405204, 0405204, 0405204, 0405205, 0405205, 0405205, 0405205, 0405205, 0405205, 0405205, 0405205, 0405312, 0405312, 0405312, 0405312, 0405312, 0405312, 0405312, 0405312, 0405312, 0405312, 0405312, 0405312, 0405322, 0405322, 0405322, 0405322, 0405322, 0405433, 0405433, 0405433, 0405433, 0405433, 0405433
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-12:00C3/103C40103010    
อาจารย์: ผศ.จีรภา เพชรวัฒนานนท์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1366440-10-30
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 441
อาจารย์คุมสอบ: ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุล
อาจารย์อรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พุธ08:00-12:00C3/103C40231710    
อาจารย์: ผศ.จีรภา เพชรวัฒนานนท์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1365840-23-17
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 442
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุชาดา ท้าวลอม
นายณัฐดนัย บัวสุวรรณ
  03 พฤหัสบดี13:00-17:00C3/103C50203010    
อาจารย์: ผศ.จีรภา เพชรวัฒนานนท์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1365850-20-30
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 244
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.จีรภา เพชรวัฒนานนท์
อาจารย์สมถวิล ชัยดำรงค์โรจน์
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  04 ไม่มีข้อมูล4004010   CLOSED 
อาจารย์:
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1366240-0-40
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-12:001064SCC3042610    
อาจารย์: อาจารย์ศรีวารี สุจริตชัย
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1370730-4-26
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 ตึก SC ห้อง 1095
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ธนาวุฒิ ทองปลี
อาจารย์ศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1064
อาจารย์คุมสอบ:
  04 ศุกร์13:00-17:001064SCC51410    
อาจารย์: อาจารย์อธิคม พฤกษ์ศศิธร
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 อังคาร08:00-12:001064SCC3021910    
อาจารย์: อาจารย์ศรีวารี สุจริตชัย
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1369330-22-8
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 ตึก SC ห้อง 1095
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ธนาวุฒิ ทองปลี
อาจารย์ศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1064
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 ไม่มีข้อมูล3092110    
อาจารย์: อาจารย์อธิคม พฤกษ์ศศิธร
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1370130-9-21
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสำคัญเกี่ยวกับโปรแกรม หลักการพัฒนาโปรแกรม การวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูง ชนิดของข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์และตัวดำเนินการ คำสั่งในการรับข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ คำสั่งในการควบคุมการทำงาน ตัวแปรชุด การเขียนโปรแกรมและเทคนิคการแก้ปัญหา
ระบบสารสนเทศ-บริหาร58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:13:06