0409308Industrial Economics
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0409101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:00-15:00630406C4033710    
อาจารย์: อาจารย์ณชภัทร พิชญมหุตม์
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9967
ทุกชั้นปี
40-32-8
40-1-39
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 565
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เสาวคนธ์ หนูขาว
อาจารย์สุมาลี สมนึก
คำอธิบายรายวิชา
บทบาทและความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมต่อเศรษฐกิจไทย เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม การจัดแบ่งประเภทอุตสาหกรรม โครงสร้างอุตสาหกรรม การใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในวิเคราะห์ต้นทุน การบริหารการผลิต การเพิ่มผลผลิต พฤติกรรมการแข่งขันและผลการดำเนินงานของธุรกิจ แหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรม การลงทุนและเงินทุนในภาคอุตสาหกรรม และนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์-บริหาร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:28:44