0409210Environmental Economics
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0409101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-15:00631406C40122810    
อาจารย์: อาจารย์สุภาวดี มีนาภา
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1316140-12-28
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 06 ห้อง 6302
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วิภา ธนานันท์
อาจารย์ณัฐกรณ์ กานคาน
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลกระทบภายนอกและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ความมีประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อมเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม นโยบายสิ่งแวดล้อม กฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เศรษฐศาสตร์-บริหาร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 9:20:16