0409209Economics of Human Resource
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0409102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ12:00-15:00631406C40132710    
อาจารย์: อาจารย์รัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1316140-13-27
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 223
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ
รศ.ไพทูล สีใส
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยบทบาทของครอบครัวและการเจริญพันธ์ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการศึกษาและสุขภาพอนามัย การเคลื่อนย้ายแรงงาน อุปสงค์และอุปทานแรงงาน การวางแผนกำลังคนและทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐศาสตร์-บริหาร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:59:15