0409303Introduction to Econometrics
เศรษฐมิติเบื้องต้น
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0409101 และ 0409102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00630406C4032810    
อาจารย์: รศ.ไพทูล สีใส
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 996740-32-8
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 06 ห้อง 6305
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
แบบจำลองสมการถดถอยที่เป็นเส้นตรงอย่างง่ายและไม่ใช่เส้นตรงอย่างง่าย แบบจำลองสมการถดถอยเชิงซ้อนที่เป็นเส้นตรงและไม่ใช่เส้นตรง แบบจำลองสมการถดถอยเชิงซ้อนที่ใช้ตัวแปรดัมมี่ ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาแบบจำลองสมการถดถอย และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติกับแบบจำลองสมการถดถอย
เศรษฐศาสตร์-บริหาร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:17/9/2562 15:34:06