0409204Statistics for Economics 1
สถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์ 1
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0409302
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:00-15:00630206C40122810    
อาจารย์: อาจารย์อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1316140-12-28
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 451
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวนริศรา ไม้เรียง
ดร.มนษิรดา ทองเกิด
คำอธิบายรายวิชา
การใช้ความรู้พื้นฐานทางสถิติในทางเศรษฐศาสตร์ การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการตัดสินใจ การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวส์ซอง การแจกแจงปกติ การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของกลุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ยประชากรกลุ่มเดียว และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสมการถดถอยอย่างง่าย
เศรษฐศาสตร์-บริหาร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:21:05