0409101Principles of Microeconomics
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0409210, 0409303, 0409308, 0409313, 0409405
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-11:00630206C40202010    
อาจารย์: อาจารย์ประภาภัทร ปิยวาจานุสรณ์
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1367240-20-20
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 585
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ดลฤดี ศรีมันตะ
อาจารย์วิภา ธนานันท์
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ อุปทานและการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต ต้นทุนการผลิต การกำหนดราคาและปริมาณการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ และทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิต
เศรษฐศาสตร์-บริหาร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:38:26