0230320Operations Research
การวิจัยดำเนินงาน
สังกัดเทคโนโลยีสังคม, เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-10:00ศร.407ศร.C4742510    
  พฤหัสบดี10:00-12:00ศร.407ศร.C      
อาจารย์: อาจารย์ณิชากร ทองเปลว
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 982447-42-5
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 18:15 ตึก HS ห้อง HS 503
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ณิชากร ทองเปลว
อาจารย์อุษา สถิตย์มั่น
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 18:15 ตึก HS ห้อง HS 501
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ณิชากร ทองเปลว
  02 พฤหัสบดี13:00-15:00ศร.304ศร.C4741610    
  พฤหัสบดี15:00-17:00ศร.304ศร.C      
อาจารย์: อาจารย์ณิชากร ทองเปลว
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 982447-41-6
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 18:15 ตึก HS ห้อง HS 501
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์จงจิต ลิอ่อนรัมย์
อาจารย์วรพล แจ่มสวัสดิ์
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 18:15 ตึก HS ห้อง HS 501
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ณิชากร ทองเปลว
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 ศุกร์08:00-12:003401/2LB3C1818010    
อาจารย์: อาจารย์มาลัย โพธิพันธ์
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 990217-17-0
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก LB3 ห้อง 3204
อาจารย์คุมสอบ:
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก LB3 ห้อง 3204
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการวิจัยดำเนินงาน การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์แทนระบบปัญหา วิธีการโปรแกรมเชิงเส้นและการหาคำตอบตัวแบบปัญหาการขนส่ง ตัวแบบการมอบหมายงาน ตัวแบบแถวคอย และเทคนิคการบริหารโครงการด้วย PERT/CPM ฝึกปฏิบัติการทำวิจัยดำเนินงานอย่างน้อย 1 เรื่องจากตัวแบบปัญหาที่ศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์ 59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:20/9/2562 17:37:40