0230218Procurement Management
การจัดการการจัดซื้อจัดหา
สังกัดเทคโนโลยีสังคม, เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-12:00ศร.311ศร.C4744310    
อาจารย์: อาจารย์ทรงธรรม เจริญจันทร์
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 982447-44-3
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ทรงธรรม เจริญจันทร์
อาจารย์มนตรี อารีย์
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ:
  02 พฤหัสบดี09:00-12:00HS 702HSC4745210    
อาจารย์: อาจารย์ทรงธรรม เจริญจันทร์
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 982447-45-2
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ทรงธรรม เจริญจันทร์
อาจารย์มนตรี อารีย์
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตอุเทนถวาย
  01 พฤหัสบดี09:00-12:00430304C2571810    
อาจารย์: นางสาวธนิศา หนูทวี
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1321725-7-18
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก 04 ห้อง 4503
อาจารย์คุมสอบ: นายกิตติชัย ประเสริฐพรศรี
อาจารย์มัณทนาภรณ์ อรุณเรือง
คำอธิบายรายวิชา
หลักการจัดซื้อในซัพพลายเชนการวางแผน การพยากรณ์ การจัดหาพัสดุ การคัดเลือกคู่ค้า การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้า เทคนิคการเจรจาต่อรอง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ การทำสัญญาซื้อขาย การควบคุมและประเมินผลการจัดซื้อ เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดซื้อจัดหา การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
การจัดการโลจิสติกส์ 59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:17/9/2562 5:21:38