0410304Computer Graphics
คอมพิวเตอร์กราฟิก
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0410108
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-12:0096209C25111410    
อาจารย์: อาจารย์ดวงใจ หนูเล็ก
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 996625-11-14
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 246
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อใช้ในการออกแบบและตกแต่งภาพ 2 มิติทั้งแบบรัสเตอร์เบสและเว็กเตอร์ การแปลงใน 1 มิติและ 2 มิติ ขอบเขตและทางเลือกเฉพาะส่วนของภาพที่อยู่ในขอบเขตที่กำหนด หลักการของภาพใน 3 มิติและภาพในมุมมองต่าง ๆ การลบเส้นและพื้นผิวที่ถูกบัง การแรเงา แบบจำลองของสี การสร้างแบบจำลอง การออกแบบซอฟต์แวร์กราฟิก
วิทย์คอม-บริหาร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:22/8/2562 10:31:35